Drop files to upload.
Faithlife
Faithlife

Study Notes Only John 19

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

     So then      Pilate        took            Jesus    and   scourged Him.
1 Τότε οὖν ἔλαβεν Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐμαστίγωσε.


   And the   soldiers          twisted       a crown of     thorns and put it  on His

2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ

   head,   and  they   put    on   Him  a     purple   robe.

κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,


Then they said, “Hail, King of the Jews!” And they struck Him with their hands.
3 καὶ ἔλεγον, Χαῖρε βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα.


Pilate then went out again, and said to them, “Behold, I am bringing Him out to you,

4 ἐξῆλθεν οὖν πάλιν ἔξω Πιλᾶτος, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ί̓δε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω,

that  you may know that  I find   no  fault  in  Him.
ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω.


     Then     Jesus    came      out, wearing the   crown     of thorns   and  the    purple

5 ἐξῆλθεν οὖν Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν

   robe.  And Pilate said to them, Behold the Man!
ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ί̓δε ἄνθρωπος.


Therefore, when the chief priests and officers saw Him, they cried out, saying,

6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέγοντες,

Crucify Him, crucify Him!” Pilate said  to     them,     You     take       Him and Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ

crucify Him,     for    I    find no fault in Him.
σταυρώσατε· ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.
   The      Jews   answered    him,        We    have      a law, and according to our law

7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον

   He     ought        to die,   because He made Himself the Son of God.

ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν.


 Therefore, when   Pilate heard   that        saying, he was the more afraid,
8 ὅτε οὖν ἤκουσεν Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη,


   and went again into the Praetorium, and said to Jesus, Where are You from?    But

9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν, καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; δὲ

  Jesus        gave      him   no    answer.

Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.

Then Pilate said to Him, Are You not speaking to me? Do You not know that I have

10 λέγει οὖν αὐτῷ Πιλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖσ; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω

power to crucify You, and power to release You?
σταυρῶσαί σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαι σε;

Jesus answered, You could have no power at all against Me unless it had been given

11 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ ̓ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν

you from above. Therefore the one who delivered Me to you has the greater sin.
δεδομένον ἄνωθεν· διὰ τοῦτο παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

    From   then   on  Pilate sought    to release Him,    but    the Jews  cried out,

12 ἐκ τούτου ἐζήτει Πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἔκραζον

    saying,     If     you let this Man go, you are not Caesar’s friend. Whoever makes λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς βασιλέα

  himself a king speaks against Caesar.
αὑτὸν ποιῶν, ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

      When Pilate    therefore     heard that saying,  he   brought    Jesus   out     and

13 οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τοῦτον τὸν λογὸν, τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν,

sat down in the judgment seat in a place that is called The Pavement, but in Hebrew,

καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ

Gabbatha.
Γαββαθα·


  Now it was the Preparation Day of the Passover, and about the sixth hour. And he said

14 ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις,

to the Jews, Behold your King!

Ί̓δε βασιλεὺς ὑμῶν.


    But they cried out, Away with Him, away with Him! Crucify Him! Pilate said to them,

15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν, Α͂̓ρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς Πιλᾶτος,

Shall I crucify your      King?      The chief priests answered,  We       have no king

Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα

 but      Caesar!

εἰ μὴ Καίσαρα.

Then he delivered Him to them to be crucified. Then they took Jesus and led Him away.
16 τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν, αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν

καὶ ἀπήγαγον·


      And He, bearing His    cross,    went   out to a place called the Place of a Skull,

17 καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου

which  is called   in Hebrew,  Golgotha,

τόπον, ὃς λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθα·


      where    they crucified Him, and two others with Him, one  on   either      side,

18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ ̓ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν,

and Jesus in the center.
μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.

     Now      Pilate    wrote     a title      and   put it     on     the    cross.   And the

19 ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον Πιλᾶτος, καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ

writing was: JESUS OF NAZARETH, THE KING OF THE JEWS.

γεγραμμένον, Ἰησοῦς Ναζωραῖος βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

      Then    many   of      the    Jews     read      this          title,      for  the place where

20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς

Jesus   was   crucified    was   near     the    city;  and  it     was written in Hebrew,
πόλεως οἱ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί,

  Greek,    and  Latin.

Ἑλληνιστί Ῥωμαϊστί.

  Therefore the  chief priests of the Jews  said   to Pilate,  Do not write, The King

21 ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, βασιλεὺς

 Of     the Jews, but,         He said, I am   the King     of  the       Jews.
τῶν Ἰουδαίων· αλλ ̓ ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.


Pilate answered, What  I have written, I have written.
22 ἀπεκρίθη Πιλᾶτος, Ὸ̔ γέγραφα, γέγραφα.

    Then the  soldiers,   when they had crucified Jesus,    took           His  garments and

23 Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ

   made          four     parts,  to  each    soldier      a part, and also the tunic. Now the

ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα· ἦν δὲ

tunic was without seam, woven from the top in one piece.
χιτὼν ἄρραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι ̓ ὅλου·

   They said therefore among themselves, Let us not tear it, but cast lots for it, whose it

24 εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ,

shall be, that the Scripture might be fulfilled which says: They divided My garments

τίνος ἔσται· ἵνα γραφὴ πληρωθῇ λέγουσα, Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου

among them, And  for      My clothing  they cast  lots.   Therefore the soldiers

ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται

did  these  things.

ταῦτα ἐποίησαν.


     Now there stood        by  the   cross    of     Jesus    His     mother,  and     His

25 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἀδελφὴ

  mother’s       sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.
τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία Μαγδαληνή.


When Jesus therefore saw His mother, and the disciple whom He loved standing by, He

26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει

said to His mother, Woman, behold your son!
τῇ μητρί αὐτοῦ, Γύναι, ἰδοῦ υἱός σου.

Then He said to the disciple, Behold your mother! And from that hour that disciple

27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, Ἰδοὺ μήτηρ σου. καὶ ἀπ ̓ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβε

 took     her   to   his own home.
αὐτὴν μαθητὴς εἰς τὰ ἴδια.

After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the Scripture

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ

might be fulfilled, said, I thirst!
γραφή, λέγει, Διψῶ.

   Now a vessel full of sour wine was sitting there; and they filled a sponge with

29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν· οἱ δὲ, πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ

sour wine, put it on hyssop,  and  put  it  to  His     mouth.
ὑσσώπῳ περιθέντες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.


So when Jesus had received the sour wine, He said, It is finished! And bowing His head,

30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος Ἰησοῦς εἶπε, Τετέλεσται· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν,

He gave up His spirit.

παρέδωκε τὸ πνεῦμα.

RELATED MEDIA
See the rest →
RELATED SERMONS
See the rest →