Faithlife Corporation

Study Notes Only Revelation 11

Notes & Transcripts

Then I was given a reed like a measuring rod. And the angel stood,  saying,

1 Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ,καὶ ἄγγελος εἰστήκει λέγων,

 Rise          and measure    the temple of God,   the              altar,        and those

Έ̓γειραι, καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ τοὺς

 who worship           there.

προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ.


 But  leave out   the   court  which is outside the temple, and do not measure it, for it has been

2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω, καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη

given to the Gentiles. And they will tread the holy city underfoot for forty-two months.
τοῖς ἔθνεσι· καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας τεσσεράκοντα δύο.

  And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two

3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας

hundred and sixty days, clothed in sackcloth.
ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους.

These   are  the  two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth.

4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι, καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τῆς γῆς ἑστῶσαι.

 And if  anyone wants to harm them, fire    proceeds     from        their         mouth  and
5 καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλῃ ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν, καὶ

devours          their     enemies. And  if      anyone    nts to harm them, he must be killed

κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλῃ ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν

in  this  manner.

ἀποκτανθῆναι.


    These     have       power     to shut        heaven, so that no rain     falls     in the days  of

6 οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ βρέχῃ ὑετὸς ἐν ἡμέραις τῆς

their prophecy; and they have power  over         waters   to turn     them  to blood, and

προφητείας, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ

to strike the earth with all plagues, as often as they desire.
πατάξαι τὴν γῆν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι.


      When    they finish      their      testimony, the  beast  that ascends out of the bottomless pit

7 καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου

will make   war  against them,    overcome      them,  and     kill      them.

ποιήσει πόλεμον μετ ̓ αὐτῶν, καὶ νικήσει αὐτοὺς, καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς.

 And        their dead bodies will lie in the street of  the  great     city     which spiritually

8 καὶ τὰ πτῶματα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται

 is called           Sodom  and    Egypt,    where also      our     Lord  was crucified.
πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ Κύριος ἡμῶν ἐσταυρώθη.

 Then those from  the  peoples,         tribes,         tongues, and nations will see their dead

9 καὶ βλέψουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὰ πτῶματα αὐτῶν

bodies three-and-a-half days, and not allow  their  dead  bodies    to be put   into  graves.
ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆματα.

   And those who dwell    on the earth will rejoice over them,           make merry,

10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χάρουσιν ἐπ ̓ αὐτοῖς καὶ εὐφρανθήσονται, καὶ

and send gifts to one another, because these two prophets   tormented  those   who dwell

δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας

on  the  earth.
ἐπὶ τῆς γῆς.

   Now after    the three-and-a-half     days the breath of life  from    God    entered

11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐπ̓

them,      and they stood on            their    feet,     and great       fear     fell       on those αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς

   who saw         them.
θεωροῦντας αὐτούς.


And   they heard a loud   voice     from       heaven       saying  to them, Come up here.

12 καὶ ἤκουσαν φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν αὐτοῖς, Ἀνάβητε ὧδε. καὶ

And they ascended to heaven in  a     cloud, and       their      enemies     saw      them.

ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ. καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν.

             In the same  hour there was a great earthquake, and   a tenth     of   the city     fell.

13 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσε,

In    the   earthquake    seven     thousand    people    were    killed,           and    the   rest

καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων, χιλιάδες ἑπτά· καὶ οἱ λοιποὶ

   were       afraid       and   gave      glory to the God of heaven.

ἔμφοβοι ἐγένοντο, καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.

RELATED MEDIA
See the rest →
Get this media plus thousands more when you start a free trial.
Get started for FREE
RELATED SERMONS
See the rest →